1

Tổng số lượt tìm kiếm

3,100,000,000
1

Số câu hỏi ( được giải đáp mỗi giờ)

10,000,000
2

Người dùng hoạt động hàng tháng

13,000,000
3

Các ngôn ngữ được hỗ trợ

7
4

Số tiền quỹ

105,000,000
5

Tổng số lượt tìm kiếm

3,100,000,000
6

Số câu hỏi ( được giải đáp mỗi giờ)

10,000,000
7

Người dùng hoạt động hàng tháng

13,000,000
8

Các ngôn ngữ được hỗ trợ

7
9

Số tiền quỹ

105,000,000
10